Czasem okoliczności niezależne od pracowników przyczyniają się do wystąpienia przestojów w pracy. Za przestój w pracy pracownikom przysługuje specjalne wynagrodzenie. 

Przestój w pracy

Przepisy Kodeksu pracy określają wprost warunki wypłaty wynagrodzenia pracownikom.

Ważne!
Art. 80 Kodeksu pracy Wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią.

Zdarzają się jednak przypadki, w których pracownik jest gotów do wykonywania swoich zadań, w ramach określonego stanowiska, natomiast z przyczyn niezależnych od niego nie może wykonywać pracy a nie zawsze ma on możliwość realizować swoją pracę na home office.

W takich okolicznościach pracownik nie pozostaje bez swoich praw. Za czas przymusowego postoju pracownikowi przynależy wynagrodzenie postojowe.

Podstawowym warunkiem do przyznania pracownikowi wynagrodzenia postojowego jest pozostawanie przez niego w gotowości do pracy.

Przestój w pracy - stawka

W przypadku, gdy pracownikowi przynależy wynagrodzenie postoje, to jego wysokość jest uzależniona od tego czy:

  • ma on wynagrodzenie określone stawką godzinową lub miesięczną . W takim wynagrodzenie postojowe jest równe stawce miesięcznej lub tej ustalonej godzinowo (w przeliczeniu na godziny jakie zostałyby przepracowane),

  • jego wynagrodzenie nie jest uzależnione od stawki miesięcznej lub godzinowej (np. w przypadku wynagrodzenia akordowego lub prowizyjnego), wtedy za czas przestoju przysługuje 60% wynagrodzenia liczonego tak, jak wynagrodzenie urlopowe.

Co istotne, wynagrodzenie przestojowe nie może być mniejsze niż kwota płacy minimalnej, czyli 2 600 zł w 2020 roku.

Przestój w pracy jest to czas szczególnie trudny zarówno dla pracodawcy jak i pracowników. Pomimo braku ciągłości pracy, pracownikom przynależy za ten czas wynagrodzenie postojowe.