Niezależnie od tego, czy jest się przedsiębiorcą czy pracownikiem, jeżeli jest się objętym obowiązkiem ubezpieczeniowym to trzeba dokonać rejestracji w ZUS z użyciem deklaracji zgłoszeniowej. Deklaracja taka zawiera podstawowe dane osobowe ubezpieczonego ale również informacje o kodzie tytułu ubezpieczenia oraz o rodzaju ubezpieczeń, którymi dana osoba ma zostać objęta. Jeżeli dane o kodzie lub o obowiązku ubezpieczeniowym ulegną zmianie, przerejestrowanie w ZUS będzie koniecznością.

Przerejestrowanie w ZUS

W celu poprawnego przejścia przez proces przerejestrowania w ZUS, należy pamiętać o podstawowej zasadzie - przerejestrowanie w ZUS powinno zostać przeprowadzone maksymalnie w ciągu 7 dni od momentu zmiany obowiązku ubezpieczeniowego lub np. kodu tytułu ubezpieczenia.

Ważne!
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 1998 Nr 137 poz. 887)
art. 36 pkt. 13 O wszelkich zmianach w stosunku do danych wykazanych w zgłoszeniach, o których mowa w ust. 10–12, płatnik składek zawiadamia Zakład w terminie 7 dni od zaistnienia zmian, stwierdzenia nieprawidłowości we własnym zakresie lub otrzymania zawiadomienia o stwierdzeniu nieprawidłowości przez Zakład.

Przerejestrowanie wynikające ze zmiany kodu tytułu ubezpieczenia, rodzaju ubezpieczenia lub daty objęcia ubezpieczeniami, bazuje na dwóch etapach:

  • wyrejestrowaniu za pomocą deklaracji zgłoszeniowej ZUS ZWUA 

  • ponownej rejestracji za pomocą deklaracji zgłoszeniowej ZUS ZUA/ZZA

Ważne!
Przy przerejestrowaniu, należy pamiętać o tym, żeby data wyrejestrowania była taka sama jak data ponownej rejestracji, w celu zachowania ciągłości ubezpieczeniowej!

Natomiast, przy zmianie lub korekcie danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej, należy złożyć w ZUS jedynie deklarację ZUS ZIUA. W tym przypadku nie przechodzi się przez etap wyrejestrowania.

Tak samo wygląda kwestia zmiany lub korekty danych adresowych osoby ubezpieczonej, dokonuje się jej poprzez złożenie korekty deklaracji ZUS ZUA lub ZUS ZZA. Tutaj również nie przechodzi się przez etap wyrejestrowania.

Przerejestrowanie w ZUS wiąże się z obowiązkiem pamiętania o kilku istotnych zasadach. Brak znajomości tych zasad, może skutkować poważnymi błędami w dokumentacji ubezpieczeniowej, a to w konsekwencji może prowadzić do utraty prawa do ubezpieczenia w ZUS przez ubezpieczonego.