Koniec roku dla przedsiębiorców wiąże się z wieloma obowiązkami. Zeznania roczne są jednym z nich i sprawiają często dużo problemów. Który z formularzy należy wybrać i złożyć w urzędzie skarbowym, jakie obowiązują terminy? Odpowiedzi na najważniejsze pytania znajdziesz w poniższym artykule!

Kto generuje zeznania roczne?

Składanie zeznania rocznego dotyczy zarówno przedsiębiorców jak i wszystkich osób, które w ubiegłym roku osiągnęły przychody, również jeśli przychód nie przekroczył kwoty wolnej od podatku (w takiej sytuacji zeznanie wyniesie 0 zł, a ewentualna nadpłata wynikająca z zeznania zostanie zwrócona). Ważnym jest, aby swoje przychody rozliczyć na odpowiednim lub na odpowiednich formularzach.

Zeznania roczne - jakie i do kiedy należy złożyć?

Co do zasady PIT-36, PIT-36L, PIT-37, za miniony rok podatkowy trzeba złożyć do 30 kwietnia następnego roku podatkowego, PIT–28, PIT-16A do 31 stycznia następnego roku podatkowego. Jednak zgodnie z art. 12 § 5 ordynacji podatkowej jeżeli ostatni dzień terminu wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy (niedziele i święta) - termin przesuwa się na następny dzień pod dniu lub dniach wolnych od pracy.

W zależności od tego jaką formę opodatkowania swoich dochodów wybrał przedsiębiorca, na koniec roku będzie musiał złożyć zeznanie roczne na odpowiednim druku. Wyróżniamy:

  • PIT 36- wybiera podatnik który uzyskał dochody opodatkowane podatkiem na zasadach ogólnych
  • PIT 36 L- wybiera podatnik, który uzyskał dochody opodatkowane podatkiem liniowym.
  • PIT 37 - wybiera podatnik, który uzyskał dochody opodatkowane na zasadach ogólnych (według skali podatkowej), wyłącznie za pośrednictwem płatników np. z umowy o pracę.
  • PIT 28 - wybiera podatnik, który który podjął decyzję o rozliczeniu na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
  • PIT 16 A - przeznaczona jest dla podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

Rodzaje ulg w zeznaniach rocznych

Rodzaje ulg w zeznaniach rocznych:

Ulga na dzieci - z ulgi na dzieci mogą skorzystać podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych ( składający zeznanie roczne PIT 36 i PIT 37).
Zgodnie z art 27f. ustawy o podatku dochodowym ulga przysługuje na dziecko, w stosunku do którego podatnik:

  • wykonywał władzę rodzicielską,
  • pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało,
  • sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Ulga na internet - przysługuje podatnikom rozliczającym się według skali podatkowej i opłacającym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (składający zeznanie PIT 36, PIT 37, PIT 28).
Z ulgi na internet w danym roku podatkowym mogą skorzystać podatnicy którzy nigdy wcześniej nie korzystali z tego rodzaju ulgi lub po raz pierwszy skorzystali z ulgi w ubiegłym roku podatkowym.

Składki zdrowotne ZUS - Odliczenie przysługuje podatnikom rozliczającym się na zasadach ogólnych, opodatkowanym podatkiem liniowym, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, a także kartą podatkową (składający PIT 36, PIT 36 L, PIT 28). w przypadku składek zdrowotnych ZUS odliczeniu od podatku podlegają tylko te składki, które zostały faktycznie opłacone w danym roku podatkowym. Istotnym jest również, że odliczeniu podlega 7,75% podstawy wymiaru składki zdrowotnej co wynika wprost z art. 27b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych .

Ulga rehabilitacyjna - Ulga przysługuje podatnikom opodatkowanym na zasadach ogólnych (składającym PIT 36 i PIT 37). Zgodnie z art 26 ust 7e z ulgi mogą skorzystać podatnicy niepełnosprawni lub mający na utrzymaniu osoby niepełnosprawne - jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają 12 krotności kwoty renty socjalnej.

Odliczenie darowizny - Odliczenia przekazanych darowizn mogą dokonać podatnicy opodatkowani na zasadach ogólnych (składający zeznania na formularzach PIT-37 lub PIT-36), zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt. 9 odliczeniu podlega wysokość kwoty darowizny jednak nie większej niż 6% dochodu.

Ulga z tytułu oszczędzania na IKZE - odliczenie przysługuje podatnikom opodatkowanym na zasadach ogólnych oraz liniowo (składającym PIT 36, PIT 36 L oraz PIT 37). Podatnik ma prawo do odliczenia wpłat do limitu 5331,60 zł, dowodem potwierdzającym dokonywanie wpłat może być potwierdzenie wpłaty na konto IKZE

Zaliczka na podatek dochodowy wpłacona po 20 stycznia

Zaliczkę za grudzień opłacić należy do 20 stycznia roku następującego po danym roku podatkowym, chyba że do tego terminu podatnik dokona już rocznego rozliczenia podatkowego oraz co istotne zapłacił podatek za rok poprzedni. Wówczas zaliczki za grudzień płacić już nie trzeba.

W przypadku gdy podatnik dokona wpłaty zaliczki na podatek dochodowy za grudzień po 20-stym stycznia wówczas urząd nie traktuje tej wpłaty jako opłacenia zaliczki, traktowane są jako wpłata na poczet zobowiązania z tytułu zeznania rocznego.