Opodatkowanie na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wyklucza pomniejszenie uzyskanego przychodu o poniesione koszty. Jak należy rozliczyć koszty poniesione na naprawę oraz otrzymane odszkodowanie w przypadku gdy w wyniku wypadku nie zawinionego przez przedsiębiorcę doszło do uszkodzenia samochodu który jest składnikiem majątku firmy?

Otrzymanie odszkodowania przez ryczałtowca z ubezpieczenia OC/AC

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 12 ustawy o PIT otrzymanie odszkodowania przez ryczałtowca za szkody wynikłe podczas kolizji stanowią jego przychód który podlega opodatkowaniu. Niezależnie od tego jaką stawką ryczałtu przedsiębiorca opodatkowuje swoje przychody, odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia składnika majątku należy opodatkować stawką 8,5%.
Co istotne ryczałtowiec nie może pomniejszyć przychodu z tytułu odszkodowania o koszty związane z naprawą samochodu. Opodatkowaniu podlega cały przychód niezależnie od tego czy cała ta kwota zostanie przeznaczona na naprawę, ryczałtowiec i tak musi wykazać i opodatkować przychód.

Ważne!
Składniki majątku firmy stanowią: środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz wyposażenie.
Przychód z tytułu odszkodowania powstaje w momencie wypłaty środków przez zakład ubezpieczeniowy. Ważne jest, że odszkodowanie stanowi przychód również jeśli zakład ubezpieczeniowy wysyła środki bezpośrednio do zakładu który naprawia pojazd (czyli jest to rozliczenie w formie bezgotówkowej).

Przykład 1.

Pan Jacek w wyniku kolizji zawinionej przez drugiego kierowcę, uszkodził samochód będący składnikiem majątku, z tego tytułu w ramach odszkodowania koszty naprawy pokrywa firma ubezpieczeniowa winowajcy. Pan Jacek zastanawia się czy musi to jakoś wykazać w ewidencji?
Tak, Pan Jacek musi wykazać przychód w ewidencji przychodów, niezależnie od tego, że nie otrzyma fizycznie środków z odszkodowania. Przychód należy opodatkować stawką 8,5 %.

Inaczej wygląda sytuacja gdy wykorzystujemy prywatny samochód w działalności wówczas gdy dojdzie do kolizji niezawinionej przez przedsiębiorcę i otrzyma on z tego tytułu ubezpieczenie wówczas nie stanowi to jego przychodu z działalności.

Przykład 2.

Pani Magdalena prowadzi działalność opodatkowaną ryczałtem od przychodów, wykorzystuje w działalności prywatny samochód, z udziałem którego doszło do kolizji nie z jej winy. Pani Magdalena za wynikłe szkody otrzymała odszkodowanie. Czy odszkodowanie stanowi przychód z działalności Pani Magdaleny ?
Odszkodowanie nie stanowi przychodu z działalności, ponieważ dotyczy majątku prywatnego.

Jak ująć otrzymanie odszkodowania przez ryczałtowca w systemie wfirma.pl

W celu ujęcia przychodu z tytułu odszkodowania w systemie wfirma.pl należy skorzytać z zakładki EWIDENCJE >> EWIDENCJA PRZYCHODÓW >> DODAJ WPIS

otrzymanie odszkodowania przez ryczałtowca