Pierwszą czynnością jaką musi wykonać przedsiębiorca po otrzymaniu faktury VAT za zakup środka trwałego jest wprowadzenie go do ewidencji środków trwałych oraz sporządzenie dokumentu OT , nie ma tu znaczenie czy zakup został sfinansowany z środków własnych czy z dotacji.

Wartość początkowa środka trwałego sfinansowanego dotacją

Otrzymanie dotacji na dofinansowanie zakupu bądź budowy środka trwałego nie ma wpływu ani na wartość początkową tego środka trwałego, ani na wysokość i sposób dokonywania odpisów amortyzacyjnych.
Wartość początkową środka trwałego sfinansowanego (w całości lub w części) z otrzymanej dotacji stanowi odpowiednio cena jego nabycia lub koszt wytworzenia.

Ważne!
Ustalając wartość początkową środka trwałego, jednostka powinna przyjąć wszystkie poniesione na ten cel wydatki, nie dokonując przy tym odliczenia otrzymanej dotacji. Wartość ta będzie też podstawą do naliczania odpisów amortyzacyjnych.

Zakup Środka Trwałego z dotacji a przychód w KPIR

Jak wynika z art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodami z działalności gospodarczej są także dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków. Trzeba pamiętać jednak o wyjątkach którymi są m.in dotacje na zakup lub wytworzenie we własnym zakresie środka trwałego, w tym przypadku dotacja nie będzie stanowiła przychodu dla przedsiębiorców.

Co do zasady decyzja o ujęciu dotacji w KPiR należy do podatnika , w momencie gdy podatnik chce ująć takie zdarzenie w księdze, będzie służyć do tego kolumna 17- “Uwagi” która jest neutralna i nie wpływa na zobowiązania podatkowe.

Zakup Środka Trwałego z dotacji z dotacji a koszty uzyskania przychodu

Zgodnie z art. 23 ust.1 pkt 45 ustawy o PIT w przypadku nieodpłatnego nabycia środka trwałego podatnicy nie mają prawa zaliczenia odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodu. Oznacza to, że w momencie kiedy dotacja jest przeznaczona na zakup środka trwałego, amortyzacja tego środka trwałego nie będzie stanowiła kosztu podatkowego. Jednak należy mieć na uwadze sytuacje kiedy zakup środka trwałego jest tylko częściowo finansowany z dotacji, w takim przypadku odpisy amortyzacyjne mogą stanowić koszt podatkowy w tej części która została opłacona środkami własnymi przedsiębiorcy.

Przykład

Pan Aleksander zakupił środek trwały o wartości 100.000 zł , sfinansowany w 60 % z dotacji a w 40 % z środków własnych. Jak ująć takie zdarzenie w KPIR , jaka kwota będzie stanowiła koszty podatkowe ?

W pierwszej kolejności należy wprowadzić środek trwały do ewidencji oraz sporządzić dokument OT. Co do zasady koszty uzyskania przychodu ujmowane w kolumnie 13 KPIR poprzez odpisy amortyzacyjne będzie stanowiło tylko 40 % wartości początkowej. W związku z czym w kosztach uzyskania przychodu można ując wyłącznie 40.000 zł w postaci comiesięcznych odpisów amortyzacyjnych.

Dotacja na środek trwały a podatek VAT

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje, jeśli zostaną spełnione określone warunki:

  • odliczenia tego dokonuje czynny podatnik VAT
  • towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego. 

Wyklucza to więc możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Potwierdzeniem powyższego postępowania jest interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 sierpnia 2017 r. o sygnaturze 0111-KDIB3-2.4012.364.2017.1.AR w której czytamy że:
“Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.”