Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest jedną z uproszczonych form prowadzenia ewidencji w działalności gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź jakie stawki opodatkowania należy zastosować przy sprzedaży składników majątku na ryczałcie!

Opodatkowanie sprzedaży przez ryczałtowca ruchomych składników majątku

W przypadku sprzedaży ruchomych składników majątku którymi są środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz wyposażenie zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. f ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym należy opodatkować stawką ryczałtu w wysokości 3%.

Ważne!
W przypadku sprzedaży składnika majątku, którego wartość nie przekracza kwoty 1500zł przedsiębiorca opodatkowany na zasadach ryczałtu nie musi jej opodatkowywać ponieważ nie będzie to stanowić jego przychodu.

Przykład 1.

Pan Jacek, który prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem w 2015 roku zakupił do firmy samochód, jednak w 2017 r. wycofał go z działalności. W roku 2019 Pan Jacek dokonał sprzedaży tego samochodu. Czy przychód ze sprzedaży podlega opodatkowaniu ?

Opodatkowaniu podlega samochód który został wycofany z działalności, jeśli pomiędzy pierwszym dniem miesiąc następującym po miesiącu w którym pojazd został wycofany z działalności a dniem sprzedaży nie upłynęło 6 lat. W przypadku Pana Jacka od wycofania pojazdu z działalności minęły 2 lata, więc przychód ze sprzedaży podlega opodatkowaniu stawką 3%.

Opodatkowanie sprzedaży przez ryczałtowca nieruchomości

Zgodnie z art. 12 ust.10 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu stawką 10 % podlega odpłatne zbycie:

  • środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych
  • składniki majątku, które ze względu na okres użytkowania równy lub krótszy niż rok nie zostały zakwalifikowane do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych
  • składniki majątku przedsiębiorstwa w spadku 
  • składnikami majątku stanowiącymi spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub udział w takim prawie, które nie podlegają ujęciu w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

W przypadku wycofania w.w składników majątku, aby przedsiębiorca nie musiał opodatkowywać przychodu ze sprzedaży musi minąć 6 lat pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującym po miesiącu wycofania z działalności a dniem sprzedaży.

Ważne!
Ryczałt od przychodu jest płatny bez wezwania w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym została dokonana sprzedaż. Wpłaty należy dokonać do urzędu skarbowego odpowiedniego ze względu na adres zamieszkania podatnika.

Przykład 2

Pan Jan prowadzi działalność gospodarczą na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W lipcu 2018 roku dokonał sprzedaży maszyny produkcyjnej, która została wycofana z środków trwałych firmy w grudniu 2010 roku.

W takiej sytuacji przychód osiągnięty ze sprzedaży maszyny nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu Od wycofania maszyny z działalności do jej sprzedaży upłynęło bowiem 6 lat.