Od 1 stycznia 2019r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące zmiany w rozliczaniu samochodów osobowych użytkowanych na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Jak nowelizacja ustawy wpłynie na koszty związane z użytkowaniem prywatnego pojazdu w firmie ?

Zniesienie ewidencji przebiegu pojazdów - kilometrówki dla celów PIT

Zgodnie z art. 23 ust.1 pkt 46 ustawy o PIT do końca 2018 przedsiębiorca, który użytkował prywatny samochód w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą był zobowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu - kilometrówki dla podatku dochodowego aby możliwe było ujmowanie w kosztach podatkowych wydatków związanych z eksploatacją prywatnych pojazdów w firmie.

Ważne!
Pojazd prywatny - nie stanowi środka trwałego firmy

Prywatny pojazdy wykorzystywany tylko w działalności

Prywatny pojazd wykorzystywany tylko w działalności gospodarczej, podlega limitowi i tylko 20 % kwoty netto poniesionego wydatku związanego z wydatkami eksploatacyjnymi pojazdu stanowi koszt uzyskania przychodu. Natomiast po spełnieniu dodatkowych warunków podatnikowi przysługuje 100% odliczenia podatku VAT.

Prywatny samochód w firmie wykorzystywany w sposób mieszany

W przypadku gdy przedsiębiorca wykorzystuje prywatny pojazd zarówno w działalności gospodarczej jaki i do celów prywatnych również do kosztów uzyskania przychodów będzie mógł zaliczyć wydatki związane z eksploatacją auta do limitu 20 % sumy tych wydatków (wartość ta rozumiana jest jako kwota netto powiększona o podatek VAT niepodlegający odliczeniu).

Podatek VAT a prywatny samochód w firmie

Na gruncie podatku VAT nie zachodzą żadne zmiany w dalszym ciągu w przypadku wykorzystywania pojazdu wyłącznie w działalności w celu odliczenia 100% podatku VAT przedsiębiorca jest zobowiązany do złożenia deklaracji VAT-26 nie później niż w ciągu 7 dniu od pierwszego wydatku związanego z pojazdem, wprowadzenia regulaminu użytkowania pojazdu w firmie oraz do prowadzenia kilometrówki VAT. Natomiast w przypadku użytku mieszanego przedsiębiorcy przysługuje prawo do odliczenia 50% podatku VAT od wydatków związanych z pojazdem prywatnym wykorzystywanym w działalności.

Przykład 1

Pani Joanna przed rozpoczęciem działalności zakupiła samochód, którego nie wprowadziła do środków trwałych, stanowi on jej majątek prywatny, ale Pani Joanna korzysta z samochodu również do celów służbowych. Czy w takiej sytuacji może zaliczyć wydatki związane z eksploatacją pojazdu do kosztów uzyskania przychodu?

Pani Joanna ma prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z pojazdem, jednak podlegają one limitowi w wysokości 20% sumy netto z faktury powiększona o podatek VAT niepodlegający odliczeniu.
Liczone według wzoru = 20% x (netto + 50% VAT)

Przykład 2

Pan Jacek wykorzystuje w działalności samochód który jest jego majątkiem prywatnym. Pan Jacek użytkuje pojazd wyłącznie do celów związanych z działalnością gospodarczą i prowadzi w związku z tym kilometrówkę do celów podatku VAT, w 2019r. poniósł wydatek związany z ubezpieczeniem pojazdu. Czy koszt polisy stanowi jego koszt uzyskania przychodu?

W związku z tym, że pojazd jest wykorzystywany wyłącznie w działalnością, koszt uzyskania przychodu stanowi 20 % wysokości poniesionego wydatku.